Preservació dels nostres boscos

Spain

Els boscos regulen el clima i el règim hídric, ens proveeixen d'un aire de qualitat, són l'hàbitat d'innombrables espècies d'animals i vegetals.

Funded thanks to:
 • Donors
 • Total raised
  79%raised
  • FESMES: El bricolatge de casa clients 3.980€
XCN & SÈLVANS

Budget

 • Funding 5.000€
 • Total 5.000€
5.000€

Description

Els boscos centenaris, específicament, són un patrimoni natural únic i molt escàs que es troba en perill de desaparèixer. Entre d’altres: la seva estructura més complexa, l’extraordinària riquesa biològica i de microclimes, i una major humitat i menor temperatura, els confereix una major resiliència als efectes del canvi climàtic. També regulen el règim hídric: funcionen com grans esponges que faciliten la infiltració de l’aigua i la recàrrega dels aqüífers, també evitant avingudes i inundacions. Així, amb tot, són més resistents davant fenòmens meteorològics extrems i davant incendis forestals. D’aquesta forma, la seva conservació esdevé una política essencial en la lluita contra l’emergència climàtica i l’adaptació al canvi climàtic.

Aquests boscos centenaris, com a “nucli antic” dels boscos, han de formar part d’un mosaic silvopastoral divers i multifuncional. 

Com a projecte demostratiu, en aquesta campanya es treballa per millorar la resiliència dels boscos davant fenòmens extrems derivats del canvi climàtic (com les altres temperatures i la menor pluviometria), i les seves conseqüències (els incendis forestals i les sequeres). Això s’aconseguirà gràcies a l’aplicació de dues mesures per configurar un mosaic forestal més divers i resistent: (1) la recuperació d’espais oberts, i (2) la preservació dels boscos més madurs de la contrada.  

Activities

 • Selecció i diagnosi d’un alzinar d’alt valor ecològic i amb ja notoris components de maduresa dins l’àmbit del massís de l’Albera, i que urgeix protegir.
 • Contacte amb la respectiva propietat forestal i visita tècnica per explorar conjuntament la millor opció per preservar aquest patrimoni, en benefici de la mateixa propietat, la natura, i la societat. 
 • Canalització dels recursos econòmics necessaris per a la satisfacció del corresponent pagament per serveis ambientals a la respectiva propietat forestal, en forma de “compra de drets de tala”.  
 • Execució de la reinversió del pagament per serveis ambientals per a la recuperació d’espais oberts en un sector proper al bosc preservat, de la mateixa finca, com a mesura de prevenció d’incendis forestals, i foment de la biodiversitat associada.
 • Teixit de sinergies amb la propietat forestal, els respectius ens locals (ajuntaments), les diputacions, i la Generalitat de Catalunya, per englobar el projecte en un context més ampli, d’avançament en el territori d’un mandat normatiu i estratègic existent però poc desplegat.

Who will benefit?

Amb la teva col·laboració es protegiran hectàrees d’un alzinar ubicat a l'Albera, Alt Empordà, que conté arbres centenaris i monumentals, però que es troben en risc imminent de tala. Gràcies a la campanya, la propietat en rebrà un pagament per serveis ambientals basat en la compra dels drets de tala d’aquest alzinar, el qual es preservarà i passarà a ser gestionat a dinàmica natural perquè la natura hi pugui continuar desplegant tot el seu potencial i esplendor, i oferir-nos uns beneficis extraordinàriament rics i amplis.

A la vegada, la propietat durà a terme una actuació de recuperació d’espais oberts mitjançant adevesament en un sector proper, com a actuació que ajudarà a prevenir incendis forestals, al mateix temps que es potenciarà la biodiversitat associada als esmentats espais oberts.  

Project objectives

Col·labora per la preservació dels boscos i la millora de la resiliència del mosaic forestal davant fenòmens extrems derivats del canvi climàtic.

Updates & Links

Xarxa per la Conservació de la Natura (web) i Associació Sèlvans (web)

This website uses cookies. If you continue browsing we will consider you have accepted their use . Obtain more information.