Projet financé

Ajuda’ns a millorar la qualitat de vida de les persones grans

Espagne

A Catalunya hi ha 798.000 persones que viuen soles de les quals més del 40% tenen 65 anys o més. Una circumstància que pot suposar un risc pel seu benestar i la salut quan es combina amb altres factors, com dificultats de mobilitat, fragilitat física, problemes crònics de salut, residència en infrahabitatges o amb barreres arquitectòniques, pensions baixes i absència de vincles afectius i de xarxes de recolzament veïnal o familiar.

És per això que CAPRABO vol col·laborar amb la Fundació Roure i la Federació Catalana de Voluntariat Social per poder portar a terme projectes que contribueixin al benestar de les persones grans que es troben en situació d’aïllament o soledat no desitjada i que tinguin dificultats físiques o psíquiques. 

Financé grâce à:
 • Donateurs
 • Montant total financé
  100%Financé
  • Caprabo Clients 16.363€
 • Bénéficiaires directs 522

  Les personnes qui ont bénéficié directement des actions du projet.

 • Bénéficiaires indirects 748

  Les personnes identifiables qui ont bénéficié indirectement des actions menées dans le cadre du projet.

Fundació Roure - Federació Catalana de Voluntariat Social

Devis

 • Financement 16.363€
 • Total 16.363€
16.363€

Description

FUNDACIÓ ROURE

En els dos darrers anys i degut a la pandèmia del COVID-19, les pensions del col·lectiu de les persones grans, són molt baixes en general, configurant un col·lectiu que a més de ser vell, és pobre. També cal tenir en compte la vulnerabilitat en relació a l’habitatge de la gent gran en molts casos, amb dificultats d’accés i necessitats d’adaptació. Aquests factors s’han agreujat exponencialment provocant situacions de fragilitat, aïllament, manca d’atenció  i maltractament en els domicilis de les persones grans més fràgils. Aquestes són les situacions que s’atenen des de la Fundació Roure i demanen una estratègia sòcio-sanitària d’atenció a les persones grans en la seva llar, aportant aquells serveis que són necessaris en cada moment, és a dir, amb una atenció centrada en la persona. 

Fundació Roure adapta en tot moment les intervencions en funció de les situacions detectades (pisos de difícil accés, vells i sense ascensor, dèficits físics i/o psíquics dels usuaris, soledat, pobresa econòmica i sòcio-familiar, etc.) i fugint de clixés preestablerts que no permetin tenir en compte les casuístiques personals i les urgències a pal·liar. Sempre des d’una vessant d’atenció a la individualitat i a les necessitats personals amb independència de situacions burocràtiques i econòmiques.

 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

Grans Actius és un programa comunitari de la Federació Catalana de Voluntariat Social. 

Va néixer l’any 2012 per afavorir el foment del voluntariat de proximitat en els Centres d'Atenció Primària (en endavant CAPs), constituït principalment per voluntariat sènior com a forma d'envelliment actiu i vinculat al propi barri, que situa la cura com a part central de la vida socioeconòmica del país. Ofereix un servei d'acompanyament a visites mèdiques programades i accés als serveis de salut de la xarxa pública catalana, mitjançant un equip de persones voluntàries. 

Parlem d'acompanyaments a visites mèdiques als CAPs, hospitals, centres de rehabilitació i qualsevol altre centre relacionat amb la promoció de la salut, la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties; i arran de la situació d'excepcionalitat sanitària fruit de la COVID-19, com a resposta a les noves necessitats, també parlem de suport en l'accés als diferents serveis de salut (farmàcia, pla de medicació, tràmits mèdics i serveis relacionats, etc.) 

El programa va adreçat a persones grans amb malalties cròniques, dependència, discapacitat, soledat no desitjada o en situació de vulnerabilitat, i des del 2020 també persones considerades vulnerables o de risc davant la COVID-19, que tenen dificultats per accedir als serveis de salut, tot garantint d'aquesta manera el dret a una cura digna i de qualitat. Alhora el programa dona un respir a la càrrega física i psicològica de familiars i de persones cuidadores.

Activités

FUNDACIÓ ROURE:

 • Atendre més persones grans vulnerables en els seus propis domicilis tant des dels punt de vista de neteja com sobretot en tot allò que necessiten; higiene, compra, confecció d’àpats, petits passejos, etc
 • Incrementar el suport individualitzat dels familiar i cuidadors tant en temes burocràtics com emocionalment.
 • Resoldre situacions d’urgència social d’aquelles persones grans més vulnerables acudint al domicili en la immediatesa
 • Incrementar el nombre d’auxiliars de la llar amb formació per a la realització dels serveis domiciliaris i amb el consegüent acompanyament per a prestar els serveis domiciliaris a la carta, és a dir, ajustant-los a cada persona necessitada.
 • Seguir i acompanyar a les treballadores en tot allò que puguin necessitar per elles mateixes o per les seves famílies (social, de salut,  habitatge, papers, fills etc).
 • Augmentar la resolució de gestions produïdes en cada cas per bretxa digital (bons socials de llum i aigua, bons per les ajudes al lloguer, gestions per aconseguir el nivell de grau de dependència, empadronament i altres).

 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL:

 • Acompanyament a visites i proves mèdiques: assegurem que les persones grans puguin accedir a les seves visites i proves mèdiques programades, gràcies a l’acompanyament que reben. També les persones amb discapacitat, en situació de dependència, vulnerabilitat o en risc d’aïllament social o solitud.
 • Promoció de la participació activa i social: fomentem que les persones grans dels barris on s’implementa el programa siguin actives i es relacionin entre elles participant en una tasca de voluntariat i de suport comunitari.
 • Foment de l’envelliment actiu: evitem l’aïllament i promocionem l’interès de les persones grans en fer activitats pel bé comú.
 • Foment de la socialització de les cures: des de la xarxa comunitària, el programa és un recurs per evitar la solitud tant de les persones cuidades com de les cuidadores.

Qui en bénéficiera ?

Amb aquesta campanya podràs ajudar a les persones grans especialment vulnerables de la Fundació Roure per millorar la qualitat de vida de 182 persones en la seva pròpia llar i en el seu entorn immediat, i a la Federació Catalana de Voluntariat Social per acompanyar a 340 persones afectades de malalties cròniques, discapacitat o en situació de dependència, que necessiten que algú les acompanyi a les visites mèdiques per a garantir un bon seguiment i adhesió del tractament mèdic.

Objectifs du projet

Col·laborar amb:

FUNDACIÓ ROURE:

El projecte d’atenció domiciliaria té un doble objectiu social:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones grans en la seva pròpia llar i en el seu entorn més immediat a través d’accions concretes en el domicili: Neteja de la llar, acompanyaments al metge, acompanyaments a petits encàrrecs, supervisió i control del rebost, higiene personal, preparació de menjar, acompanyament emocional en situacions de soledat, suport espiritual, acompanyament en els processos terminals, assessorament psicogeriàtric, suport i acompanyament en els tràmits burocràtics per a accedir als ajuts públics, activitats socioculturals per al foment de la xarxa de barri.
 • Totes les accions tenen en compte l’autonomia de la persona gran respectant al màxim  el seu parer i fomentant  la seva participació en la concreció del servei.
 • La reinserció laboral de l’equip d’auxiliars de la llar encarregades de realitzar l’atenció domiciliària, format per 12 dones que presenten diferents situacions de vulnerabilitat social i que necessiten un suport i orientació per part de la coordinadora del projecte i de la psicòloga de la Fundació. Tenint en compte que aquest grup de dones fa atenció directa a persones grans en situació de risc, és imprescindible fer aquest treball de seguiment, per tal de donar-los eines personals i professionals perquè facin la seva feina de manera eficient i, a la vegada, puguin millorar la seva situació.
 • Els usuaris només paguen en funció de la seva situació econòmica i social, tenint en compte que no es vol que deixin de fer res de la seva rutina per poder tenir aquest tipus d’ajut a casa. Actualment el percentatge de persones que paguen el cost real és nul.

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL:

 • Col·laborar amb el programa Grans Actius, de la FCVS, per acompanyar les persones grans que ho necessitin a les seves visites mèdiques.
 • Donar suport a través del voluntariat, a la necessitat d’acompanyament a les visites mèdiques i altres accions de suport en l’accés als serveis de salut, a persones grans amb algun tipus de cronicitat, discapacitat, en situació de dependència, vulnerabilitat o en risc d’aïllament social o solitud, i a les seves famílies o persones cuidadores, tot afavorint la promoció, el manteniment i la cura de la salut de totes les persones implicades, cosa que es tradueix i permet una millor qualitat de vida.
 • Contribuir a fer efectiu el dret a la salut.
 • Promocionar la participació activa i social de les persones dels barris on s’implementa el programa, en especial de les persones grans i adultes.
 • Fer del voluntariat una eina de foment de l’envelliment actiu, quan les persones implicades són grans. 

Mises à jour et liens

FUNDACIÓ ROURE (web

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (web)

Ce site utilise des cookies. En naviguant sur notre site vous acceptez l’utilisation des cookies. En savoir plus.