Avís legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de WORLDCOO S.L. en endavant la Web, amb domicili social VIA AUGUSTA 13-15 DESPATX 603 Codi Postal 08006 Localitat BARCELONA Província BARCELONA amb CIF B65855611, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43326, Foli 180 i Full número B-425117 i que posa a disposició dels usuaris d’Internet.

1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de WORLDCOO S.L. en endavant la Web, amb domicili social VIA AUGUSTA 13-15 DESPATX 603 Codi Postal 08006 Localitat BARCELONA Província BARCELONA amb CIF B65855611, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43326, Foli 180 y Full número B-425117, i que posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (en endavant, “Usuari”) i implica la acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses des del moment mateix en què l’Usuari accedeix al Web. En conseqüència, l’ Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en que es proposi consultar el web, ja que el contingut de la web pot tenir modificacions.

2. Objecte

Aquesta Web ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat, oferir la possibilitat de la realització de donatius i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet. Worldcoo és una eina en línia i gratuïta que permet a les empreses finançar projectes socials i de cooperació a través dels Usuaris, és a dir, actua en qualitat de plataforma crowdfunding permetent les donacions tant en establiments comercials físics, mitjançant l’Arrodoniment Solidari, com en pàgines de comerç electrònic, mitjançant el Widget Solidari. Així mateix, Worldcoo també desenvolupa pàgines web on es permet als usuaris la realització de donatius. L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix. En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del web. Worldcoo es reserva el dret de subcontractar serveis web, com passarel·les de pagament electrònic entre altres eines per tal d’oferir una millor experiència d’usuari. Qualsevol consulta relativa a la web o a qualsevol de les eines subcontractades per Worldcoo ha de realitzar-se directament a Worldcoo a:

Carrer Via Augusta, Oficina 603,08006 Barcelona – Espanya

contact@worldcoo.com +34 936110104

Cif: B65855611.

3.1 Caràcter de la utilització del Web

La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet així com oferir als usuaris la possibilitat de la realització de donatius.4. Ús de la pàgina Web

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, o fotografies de la web.

5. Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

6. Continguts del Web

Els continguts de la web són posats a disposició de l’Usuari com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la Web siguin exactes i estiguin actualitzats. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic. Queda terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

7. Realització de donatius al Web

Worldcoo posa a disposició dels Usuaris diferents entorns web per a la realització de donatius a diferents entitats socials. Concretament els Usuaris podran: Fer donacions puntuals: en les que s’aporta una única quantitat puntual. Fer donacions recurrents: en les que s’aporta una quantitat mensual recurrent domiciliada en una targeta de crèdit.

7.1 Formes de pagament

Las donacions podran ser abonades mitjançant diferents formes de pagament: • TARGETA DE CRÈDIT (SISTEMA DE PAGAMENT ON-LINE DE TPV VIRTUAL). En el cas de triar el pagament per targeta de crèdit (TPV virtual), es connectarà a la web segura d’un sistema de pagament facilitat pel Banc Sabadell o per Adyen. En aquesta pantalla, seran sol·licitats les dades de la targeta de crèdit o dèbit: número de targeta i data de caducitat. La pàgina del TPV virtual disposa de el protocol de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) per garantir la integritat i la confidencialitat de la informació facilitada. • PAYPAL. En el cas d’optar per la plataforma de pagaments Paypal, es connectarà al sistema d’aquesta plataforma en on se sol·liciten les dades necessàries per a realitzar el pagament sempre d’acord a les condicions d’ús de el servei de Paypal.

7.2 Preus, valor de les donacions i periodicitat

Els preus i periodicitat de cobrament de les donacions vénen especificats a la pàgina web. Tots els preus oferts inclouen els impostos indirectes que en cada cas siguin d’aplicació, llevat que es manifesti el contrari. Normalment es podrà triar la quantitat a donar i la periodicitat de la donació en els formularis de la pàgina web habilitats per a això.

7.3 Deduccions fiscals aplicables als donatius

Com a donant tens dret a la recepció d’un certificat de donació. Per sol·licitar-ho has de fer en els formularis habilitats per a tal efecte a la web en el moment de realitzar el donatiu. Aquesta sol·licitud no podrà tramitar-se a posteriori.

7.4 Condicions generals aplicables als donatius

Els donatius realitzats a la Web seran de caràcter irrevocable i no es processaran devolucions. Els donants el donatiu superi l’import de 99 € seran obligats a identificar-se en un formulari habilitat per a tal efecte en compliment de la Directiva 2005/60 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 26 d’octubre de 2005, relativa a la prevenció de la utilització de sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament de del terrorisme i de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Qualsevol consulta relativa als donatius s’ha de fer en un dels següents canals:

Carrer Via Augusta 13 Oficina 603 08006 Barcelona – Espanya

contact@worldcoo.com

+34 936110104

Cif: B65855611.

8. Links

La Web podrà incloure dins dels seus continguts, enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet. La web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de l’empresa o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius. Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de l’empresa o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per l’empresa serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa.

10. Publicitat

El Web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Worldcoo no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per la llei, o, si s’escau, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

11.1. Responsabilitat en l’Accés al Portal

L’empresa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de servei de la web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés a la web no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. L’empresa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei al Portal.

WORLDCOO S.L. does not hold responsible of the damages produced in the computer teams, documents and / or files of the Users or of third during the benefit of the service to the Portal.

11.3. Responsabilitat en els enllaços o links

El servei d’accés a la web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, l’empresa no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

11.4. Legislació aplicable

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la Web, l’Usuari i l’empresa acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.